โลโก้และตราสินค้ากาแฟดอยช้าง


ตราสินค้ากาแฟดอยช้าง เป็นการเลือกผู้อาวุโสในหมู่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มคนแรกๆ ที่ริเริ่มในการเพาะปลูกกาแฟบนบ้านดอยช้างมาเป็นต้นแบบโลโก้ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและเป็นการขอบคุณที่ท่านได้ปลูกกาแฟเพื่อให้สืบทอดมายังรุ่นปัจจุบัน

ที่มาของชื่อ “Doi Chaang Coffee” หรือ “กาแฟดอยช้าง”


การเลือกใช้ชื่อ Doi Chaang Coffee เป็นชื่อของตราสินค้า เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ถิ่นกำเนิดของกาแฟดอยช้าง
ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกกาแฟดอยช้างนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
โดยครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอราบิก้าและทำเกษตรกรรมรวมประมาณ 30,000 ไร่

ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และผู้บริหารองค์กร


พิก่อ พิสัยเลิศ

Logo Man

(ผู้อาวุโสและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ)

วิชา พรหมยงค์

ประธานบริษัท (2546 – 2557)

(ผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ)

ปณชัย พิสัยเลิศ

กรรมการผู้จัดการ

(ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ตัวแทนเกษตรกร)

พิษณุชัย แก้วพิชัย

ประธานที่ปรึกษา

(ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และที่ปรึกษาธุรกิจ)