บ้านดอยช้าง


บ้านดอยช้าง ตั้งอยู่ที่ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตั้งอยู่ที่ความสูงอยู่ระหว่าง 1,000 – 1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางดิน มีอากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การปลูกกาแฟสายพันธุ์อราบิก้าประชากรในพื้นที่ประกอบด้วยชนเผ่า อาข่า , ลีซู , จีนยูนนาน จำนวนกว่า 1,000 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกกาแฟ

ในอดีตบนดอยช้างมีการทำการเกษตรที่เป็นลักษณะการทำไร่เลื่อนลอย เหมือนกับในพื้นที่สูงอื่นๆ ส่งผลให้เกิดการแผ้วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูก เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งยังเป็นการทำลายความสมบูรณ์ของผืนป่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงทราบถึงปัญหาเหล่านี้ดี จึงได้เกิดโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวหลากชนิดขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่จะหาพืชทดแทนฝิ่นอันเป็นพืชสำคัญของชาวเขา ซึ่งเป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาอื่นๆ ด้วย เช่น ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย ปัญหาเรื่องต้นน้ำลำธาร และปัญหายาเสพติด เป็นต้น

จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้ชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงต่างๆ หันมาปลูกพืชเมืองหนาว เกษตรกรในพื้นที่บ้านดอยช้างได้หันมาปลูกกาแฟอราบิก้า จนกระทั่งปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอราบิก้าและทำเกษตรกรรมรวมประมาณ 30,000 ไร่ ทั้งป่าที่เสื่อมโทรมในอดีตก็ได้ฟื้นกลับคืนเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการปลูกกาแฟที่ทำให้ได้ป่ากลับคืนมา

บ้านดอยช้างในวันนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะปลูกต้นกาแฟอราบิก้าสายพันธุ์คุณภาพที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลก กาแฟดอยช้างได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป ( EU ) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558