กาแฟดอยช้างจากต้นน้ำสู่ถ้วยกาแฟด้วยคุณภาพ

ในแต่ละกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟดอยช้าง เริ่มต้นตั้งแต่การปลูก การเก็บผลกาแฟสดจากต้นด้วยมือ กระบวนการแปรรูปแบบเปียกถูกคัดสรรจนได้ขั้นตอนที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างสรรค์รสชาติจนทำให้กาแฟของดอยช้างเป็นกาแฟอราบิก้าชนิดพิเศษ (Specialty coffee) ที่ปลูกเฉพาะบริเวณดอยช้างเท่านั้น โดยได้ตรารับรองมาตรฐานระดับสากลมากมาย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตรงกลิ่นที่หอมเป็นพิเศษ เจือรสเปรี้ยว (กรดจากผลไม้) ที่ดื่มแล้วทำให้รู้สึกชุ่มคอ มีสารคาเฟอีนต่ำ มีรสชาติที่กลมกล่อมสูง เป็นความลงตัวระหว่างพื้นที่เพาะปลูกกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่สูงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ประกอบกับการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน ทำให้ได้กาแฟอราบิก้าที่มีคุณภาพสูง ดังคำกล่าวที่ว่า “กาแฟดอยช้าง เอกลักษณ์กาแฟไทย สุดยอดกาแฟโลก”

การล้างและคัดแยกผลที่มีเมล็ดสมบูรณ์

ผลกาแฟสดที่สุกเต็มที่จะถูกเก็บเกี่ยวด้วยมือ นำมาเทลงบ่อน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดและแยกเอาเฉพาะเมล็ดสมบูรณ์ที่จมน้ำ ส่วนเมล็ดที่ลอยน้ำจะถูกคัดแยกออกไป

การกะเทาะเปลือก

ภายหลังได้ผลกาแฟที่สมบูรณ์แล้วจะต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องกระเทาะเปลือกกาแฟสดทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการเก็บเกี่ยว

การหมัก

กาแฟกะลาเปียกที่ได้จากขั้นตอนกะเทาะเปลือกจะถูกนำมาหมักแห้งเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงและนำไปหมักเปียกต่ออีก 24 ชั่วโมง กระบวนการหมักจะช่วยในการขจัดเมือกเคลือบออกจากกาฟกะลา ในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการแช่พักเมล็ดที่ผ่านการหมักในน้ำสะอาดอีก 20-24 ชั่วโมงเพื่อทำให้กาแฟมีกลิ่นรสสะอาดยิ่งขึ้น

การตากกาแฟกะลา

นำกาแฟกะลาที่ผ่านการแช่พักเมล็ดมาเทลงบนลานตากที่สะอาดและตากให้แห้งโดยด้วยแสงอาทิตย์เป็นระยะเวลาประมาณ 7-8 วันทำการพลิกกลับกาแฟกะลาเป็นครั้งคราวเพื่อให้กาแฟกะลาระเหยน้ำอย่างสม่ำเสมอ


การเก็บรักษา

เมื่อได้กาแฟที่มีความชื้นในระดับที่ต้องการ กาแฟกะลาจะถูกบรรจุลงในกระสอบที่สะอาดแล้วนำไปเก็บรักษาในคลังเก็บที่มีการควบคุมระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม และควบคุมอากาศถ่ายเทสะดวกตลอดเวลา

การผลิตกาแฟสาร

กระบวนการผลิตกาแฟสารจะเริ่มด้วยการสีเอาส่วนของกะลาแห้งที่หุ้มเมล็ดออกด้วยเครื่องสีกะลา จากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปเพื่อคัดแยกขนาดเมล็ดด้วยเครื่องคัดแยกคุณภาพสูง และมีการคัดซ้ำ ตรวจสอบ ด้วยแรงงานคน

การคัดเกรดกาแฟสาร

กาแฟดอยช้างมีการแยกเกรดของกาแฟสารออกเป็น 4 เกรดตามขนาดและเมล็ดกาแฟสารจะต้องมีความชื้นอยู่ที่ 11.5-12%

การคั่วกาแฟ

กาแฟสารที่ถูกคัดเกรดจะถูกนำมาคั่วด้วยเครื่องคั่วคุณภาพสูงอัตโนมัติ จากนั้นกาแฟคั่วที่ได้จะถูกบรรจุลงถุงฟอยล์ 4 ชั้น ที่มีวาลว์ระบายอากาศทางเดียว