Fairtrade

ตรารับรองจากองค์กรอิสระสากลที่มุ่งหวังที่ช่วยเหลือให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรได้รับค่าตอบแทนของผลผลิตที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ในระยะยาว โดยตราสัญลัษณ์แฟร์เทรด เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าว่าสินค้านั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์กรแฟร์เทรดสากล

EU Organic farming

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป หน่วยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับมาตร ฐานการผลิตพืชและสัตว์เกษตรอินทรีย์ ตรวจรับรองการนําเข้าผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศของสหภาพยุโรป

USDA ORGANIC

ตรารับรองคุณภาพที่ส่งเสริมและช่วยเหลือการทําเกษตรเชิงอินทรีย์ โดยตรารับรองดังกล่าวจะให้รับรองว่าสินค้านั้นมีการเพาะปลูก และบริหารจัดการพื้นที่ปลูกภายใต้ข้อกําหนดของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะปราศจากการใช้ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและยาปฏิชีวนะ รวมไปถึงวิธีการปลูกที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION

กาแฟดอยช้าง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในประเทศญี่ปุ่น

Geographical Indication (GI)

ตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกแหล่งผลิตของสินค้ารวมถึงคุณภาพและคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในแหล่งผลิตอื่น

EU Geographical Indication

กาแฟดอยช้างได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป (EU)

กาแฟดอยช้างเป็นสมาชิกสมาคมกาแฟชนิดพิเศษ