มูลนิธิกาแฟดอยช้าง


มูลนิธิเพื่อคนดอยช้างและคนบนพื้นที่สูงในบริเวณใกล้เคียง สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพยาบาลแก่คนในชุมชนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชุมชน และส่งเสริมงานวัฒนธรรมท้องถิ่น