Fairtrade

ฉลากสินค้าแฟร์เทรดเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นเครื่องช่วยยืนยันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายนี้เป็นผลผลิตของกระบวนการ “การค้าที่เป็นธรรม” อันมีจุดมุ่งหมายหลักคือการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการผลิตและการค้า เพิ่มอำนาจในการต่อรองและประกันราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยด้านความเป็นธรรมในสังคมสร้างความแปลกใหม่ด้วยการให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวของตัวสินค้านอกเหนือจากการพิจารณาปัจจัยด้านราคา คุณภาพและรูปแบบ (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน, 2547)

กาแฟดอยช้าง คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการไทยภายใต้ตราสินค้าเพื่อการค้าที่เป็นธรรม

จุดเริ่มต้นของธุรกิจกาแฟดอยช้างนั้นมาจากเกษตรกรที่เป็นชาวเขาบนดอยช้างซึ่งแต่เดิมนั้นได้ประกอบอาชีพปลูกฝิ่นแต่เนื่องจากการปลูกฝิ่นนั้นเป็นการแผ้วถางป่ารวมทั้งทำลายต้นนำ้อันสมบูรณ์ ในปี 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฯพระราชทานพันธุ์พืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจและลดการแผ้วถางป่ารวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาชาวบ้านดอยช้างได้รับแจกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าเพื่อนำมาปลูกแต่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ภายหลังทุกคนจึงรวมตัวกันเพื่อสร้างบริษัทของตนเองขึ้นมา มีการควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟจนกระทั่งเป็นที่ต้องการของตลาดและขายได้ราคาดี ด้วยกรรมวิธีการผลิตเฉพาะของกาแฟดอยช้าง ส่งผลให้กาแฟดอยช้างเป็นที่ยอมรับจากคอกาแฟทั้งในและต่างประเทศในการทำงานของบริษัทกาแฟดอยช้างนั้นเป็นการอาศัยแรงกายและจิตอาสาจากชาวบ้าน กาแฟดอยช้างนั้นเน้นสร้างคนเพื่อที่จะมาพัฒนาธุรกิจและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และด้วยตราสินค้าFairtrade นั้นได้ส่งผลให้กาแฟดอยช้างมีอัตราการเติบโตขึ้นเรื่อยๆส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกจิตสำนึกให้มีการอนุรักษ์ผืนป่า มีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงชุมชน และเป็นการยกระดับให้เกษตรกรบนดอยช้างมีความเป็นอยู่พร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตรารับรองจากองค์กรอิสระสากลที่มุ่งหวังที่ช่วยเหลือให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรได้รับค่าตอบแทนของผลผลิตที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ในระยะยาว โดยตราสัญลัษณ์แฟร์เทรด เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าว่าสินค้านั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์กรแฟร์เทรดสากล